Анета

Анета

Оглас за вработување на продавач во Кавадарци

Оглас за вработување на продавач во Кавадарци

Друштво за трговија услуги и производство КОМПАНИЈА ДИМОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци објавува оглас за вработување на продавач