Нотарски приправник – Прилеп

Нотарот Наташа Велеска - Прилеп има потреба од нотарски приправник.

Инженер за архитектура – Прилеп

Друштвото за производство, градежништво и трговија на Иваноски Митко и др. „Изофас“ увоз-извоз ДОО - Прилеп има потреба од инженер за архитектура.

Доктор по општа медицина – Прилеп

Приватната здравствена установа – ординација по општа медицина „Д-р Светозар  Кузманоски“ - Прилеп има потреба од доктор по општа медицина.

Инженер за компјутерски науки

Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАБИТ, увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп има потреба од инженер за компјутерски науки.

Микросам Ад Прилеп има потреба од електротехничар

Друштво за електроника дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп АД има потреба од работник од областа на електрониката и телекомуникациите.

ДООЕЛ Старт-Еден Прилеп има потреба од раководител на сектор

ДООЕЛ СТАРТ-ЕДЕН увоз-извоз Прилеп има потреба од работник од областа на администрацијата.

ПЗУ Херба Прилеп има потреба од фармацевтски техничар

Приватна здравствена установа-аптека ХЕРБА П.О. Прилеп има потреба од работник од областа на фармацијата.

Крин Производство Прилеп има потреба од градежен инженер

„КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, има потреба од еден работник.