Impact + Семинар за млади

Impact + Семинар за млади

Семинарот ќе ги опреми учесниците со вештини за планирање и спроведување на активности за проценка на влијанието. Учесниците ќе научат како да го користат Impact + Exercise за да истражуваат, да го разберат, приоретизираат и да го дисеминираат влијанието на нивните активности.