Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2017 година

Министерството за образование и наука ке додели финансиски средства за објавени научно-истражувачки трудови од домашни автори во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор). Согласно овој конкурс меѓународно списание е списание кое има меѓународен  уредувачки одбор.

Натпревар за најдобра фотографија

The Nature Conservancy организира натпревар за најдобра фотографија.

АЛДА објавува конкурс за менаџер на проект

Конкурс за менџер на проект

 Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) од Скопје бара менаџер на проект поради привремено породилно отсуство.

МОН објавува јавен повик за запишување во Спортска Академија

Јавен повик за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска Академија.

Конкурс: Short Film Festival “Gosfilm”

Почитувани млади, ве известуваме дека Советот на Mлади на Oпштина Гостивар отвара конкурс за краток филм во рамките на летната програма која е во план на Советот на Млади.

Конкурс за Фулбрајт студентската програма

Министерството за образование и наука информира дека во тек е конкурс за учество во Фулбрајт студентската програма, наменета за визитинг студенти – истражувачи и магистерски студии во Соединетите Американски Држави, за академската 2019 – 2020 година.

Награден конкурс од проектот „Мултикултурна повеќејазична дигитална библиотека“

Фондација Македоника, во соработка и со финансиска поддршка на ЦИВИКА МОБИЛИТАС, го објавува започнувањето на проектот „Мултикултурна повеќејазична дигитална библиотека“.

Јавен повик за млади лица за запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за Локалната Самоуправа ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.05/02)Градоначалникот на Општина Кавадарци  објавува: