КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Воената академија „Генерал Михаило Апостолоски“ – Скопје, распишува конкурс за студенти на втор циклус на студии за студиската 2017/2018 година за студиската програма:

Повик за фотографи во Балканиум!

Магазинот „Балканиум“ е место кадешто фоторепертерите ќе соработуваат и заедно ќе ја создаваат и прикажуваат позитивната и харизматичната страна од Балканот.

Повик за учество на конференцијата „Future News Worldwide“

Дали сте заинтересирани за новинарската професија? 

Конкурсот за младински преставник во УО на РИКО

Јавен повик за избор на младински претставник во управен одбор во регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан.

Конкурс за избор на наставници од Р. Македонија во странство

Конкурс за избор на наставници за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Македонија коипрестојуваат во странство.

Се бара ново идејно архитектонско решение за градскиот плоштад во Кавадарци

Општина Кавадарци објави Конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градскиот плоштад.

 

Јавен повик за млади лица за запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за Локалната Самоуправа ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.05/02)Градоначалникот на Општина Кавадарци  објавува:

Резулати од конкурсот ученици Роми од средните училишта во Р.М.

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.